Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ChorusOnline 

Artikel 1. Algemeen

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

- ChorusOnline: ChorusOnline, Wilhelminastraat 53, 6285AT Epen. KvK 24428257, BTW 155841907, www.chorusonline.com, info@chorusonline.com; de gebruiker van de algemene voorwaarden, verder te noemen verkoper.

- Consument: Koor/acappella formatie zijnde een groep zangers (met of zonder instrumentale begeleiding) die op regelmatige basis, in min of meer gelijkblijvende samenstelling, op een afgesproken tijd en plaats repeteren; de wederpartij in de overeenkomst.

- Overeenkomst: de overeenkomst tot verkoop, met betrekking tot een door verkoper aangeboden product, die wordt gesloten door verkoper en consument.

- Product: een door verkoper aangeboden zaak.

- Webshop: webwinkel verbonden aan het domein www.chorusonline.com.

- Schriftelijk: lees per brief of e-mail.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkooptransacties, afwijkingen daarvan, dan wel koop- en andere voorwaarden, door consument bedongen, worden bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

1.4. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

1.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Consument en verkoper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.7. Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.8. Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Prijzen, orders, offertes en overeenkomsten

2.1. Prijsopgaven geschieden op basis van de op het tijdstip van de koop of opdracht geldende prijzen en bestaande omstandigheden

2.2. Alle prijzen van de webshop zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.

2.3. Alle prijzen in de webshop zijn uitgedrukt in Euro's (EUR), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.4. De overeenkomst tussen verkoper en consument komt tot stand op het moment dat consument de bestelling heeft geplaatst in de webshop van verkoper middels het volledig en correct invullen van het daarvoor bestemde bestelformulier.

2.5. Consument erkent dat door elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. De digitale bestanden die door deze communicatie tot stand komen gelden als bewijs.

2.6. Nadat verkoper de betaling van consument heeft ontvangen, zal consument per ommegaande de digitale bestanden ontvangen.

2.7. Verkoper kan niet aan zijn offertes en aanbiedingen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.8. Alle opgaven van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn door verkoper met zorg gedaan, echter zijn druk en/of zetfouten voorbehouden.

2.9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is verkoper gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen de verkoper bevoegde persoon en de consument akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van verkoper op en is voor de consument geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

2.10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan verkoper een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 3. Opschorting en ontbinding

3.1. Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

- de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomt verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet na zal komen;

- indien door de vertraging aan de zijde van de consument niet langer van verkoper kan worden gevergd dat hij de overeenkomst zal nakomen. Is verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;

- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de verkoper kan worden gevergd.

3.2. Indien de ontbinding aan consument toerekenbaar is, is de verkoper gerechtigd tot vergoeding van de schade, waaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van verkoper op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien consument de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraak uit de wet en overeenkomst.

3.4. Indien verkoper op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de consument, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 4. Betaling

4.1. Betaling vindt plaats door bijschrijving op rekeningnummer NL95 INGB 0004280375 van de ING ten name van Chorus Online te Epen, direct aansluitend aan het invullen van het bestelformulier.

4.2. Betalingen kunnen uitsluitend plaatsvinden via de webshop.

4.3. Een consument die heeft betaald door middel van een eenmalige machtiging kan de machtiging en de betaling ongedaan maken zolang de digitale bestanden niet zijn verzonden.

4.4. Ingeval consument nalatig is te betalen aansluitend aan invulling van het bestelformulier, is hij daarvoor van rechtswege in gebreke zonder dat sommatie en/of in gebrekenstelling nodig zal zijn. Verkoper is dan niet tot verdere leveringen verplicht en is gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Tevens worden alle vorderingen op hem, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar. In dat geval is verkoper gerechtigd consument alle door zijn handelen ontstane kosten, daaronder begrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 5. Persoongegevens consument

5.1. Verkoper zal de persoonsgegevens van consument verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van verkoper beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van consument is door verkoper het kunnen nakomen van de overeenkomst die met consument is aangegaan, evenals het kunnen doen van aan consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws. Gegevens van consument zullen niet aan derden worden verstrekt.

5.2. De persoonsgegevens die door verkoper verwerkt worden, zijn alle gegevens die consument invult op het bestelformulier in de webshop van verkoper.

5.3. Indien consument geen prijs stelt op het door verkoper doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of nieuws, kan consument dit schriftelijk aan verkoper laten weten. Consument zal dan geen mailing of andere vormen van nieuws en reclame ontvangen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en risico

6.1. Verkoper blijft eigenaar van het/de bestelde bestand(en) tot het moment dat de overeengekomen prijs volledig is voldaan.

6.2. Met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud worden de bestanden, komende van één bestelling, als één geheel beschouwd.

6.3. De geleverde bestanden zijn uitsluitend bestemd voor gebruik van consument. Hiermee is medegebruik door soortgelijke consumenten die binnen één overkoepelende organisatie vallen nadrukkelijk uitgesloten.

6.4. De consument verkrijgt alleen de gebruiksrechten en krijgt nimmer de auteursrechten. Het is derhalve niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de geleverde bestanden.

6.5. De geleverde bestanden mogen door de consument uitsluitend worden geprint. Het kopiëren van geprinte exemplaren is niet toegestaan tenzij de consument de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft verkregen van de betreffende auteursrechthebbende.

6.6. Er mogen niet meer geprinte exemplaren van de bestanden in omloop zijn dan het aantal gebruikers dat bij de bestelling is opgegeven. Het aantal opgegeven gebruikers wordt opgenomen in de factuur, de digitale bestanden en wordt in de administratie van de verkoper vastgelegd.

6.7. In de digitale bestanden wordt altijd de naam van de consument en het aantal gebruikers in het watermerk opgenomen. Tevens bevatten de bestanden de vermelding ‘original, do not copy’. Fysieke exemplaren die deze kenmerken niet bevatten worden als kopie beschouwd en derhalve als illegaal, tenzij de consument de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft verkregen van de betreffende auteursrechthebbende.

6.8. Door verkoper geleverde bestanden, die ingevolge lid 6.1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. Dit geldt eveneens voor de geprinte exemplaren van de bestanden. De consument is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

6.9. De consument dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van verkoper veilig te stellen.

6.10. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de consument verplicht om verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

6.11. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de consument over op het moment waarop de zaken in de macht van de consument worden gebracht.

6.12. Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

6.13. Verkoper vrijwaart zich uitdrukkelijk voor eventuele claims als gevolg van oneigenlijk gebruik door de consument. Schade als gevolg van een dergelijk handelen komt geheel voor rekening en risico van de consument.

Artikel 7. Verzending en leveringen

7.1. Verkoper bepaalt de wijze van verzending, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.2. De consument is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

7.3. Verzending zal digitaal geschieden, verkoper is niet verantwoordelijk voor juiste ontvangst van de bestanden.

7.4. Verkoper heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren. Indien dit is overeengekomen, kan verkoper de uitvoering hiervan opschorten tot dat consument de resultaten van het daaraan voorafgaande gedeelte schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.5. Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 14 (veertien) werkdagen overschrijden, tenzij anders is aangegeven of als er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van deze termijn dient consument verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Consument heeft het recht om van de aankoop af te zien.

7.6. Indien blijkt dat verkoper een product niet kan leveren, wordt de overeengekomen productprijs gecrediteerd.

7.7. Indien consument met betaling van een schuld aan verkoper, uit welke hoofde ook, in gebreke is, is verkoper gerechtigd de uitvoering van een (nieuwe) bestelling op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgevonden en/of eventuele verdere leveringen te weigeren en/of de voorwaarden te wijzigen.

7.8. Verkoper wordt geacht aan haar verplichting tot levering te hebben voldaan, door digitale verzending van de bestanden naar de door de consument opgegeven bestemming. Consument wordt geacht de juiste gegevens door te geven. Indien deze gegevens niet correct blijken te zijn is het risico voor de consument.

7.9. Vanwege de aard van het door ChorusOnline aangeboden product - de koop op afstand van een electronisch bestand – kunnen eenmaal aangeschafte downloads niet door de consument worden geretourneerd aan de verkoper en wordt nimmer de aankoopprijs van een download terugbetaald, behoudens het bepaalde in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8. Overmacht

8.1. Ingeval van overmacht is verkoper gerechtigd de levertijd te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn en zonder dat verkoper tot betaling van kosten en/of schade gehouden is voor de duur van de overmachttoestand.

8.2. Indien de overmacht langer dan 1 (een) maand duurt, heeft consument het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht dit rechtvaardigt.

8.3. Verkoper zal consument, indien mogelijk, zo spoedig mogelijk van een (dreigende)overmacht op de hoogte stellen.

8.4. Als overmacht wordt onder meer beschouwd, oorlog, onlusten, mobilisatie, oproer, epidemieën, overstromingen, brand, werkstakingen, storingen bij ChorusOnline of bij leveranciers, maatregelen van overheidswege, aanmerkelijke wijzigingen in de koersen en onvoorziene omstandigheden in de ruimste zin des woord.

Artikel 9. Onderzoek en reclames

9.1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 7 dagen te (doen) onderzoeken op de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde product.

9.2. Eventuele tekorten behoren zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan verkoper kenbaar gemaakt te worden. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren. De consument moet verkoper in de gelegenheid stellen een klacht te onderzoeken.

9.3. Verkoper garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de normale eisen en normen welke aan de producten worden gesteld. Verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging tijdens of na de verzending.

9.4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de consument geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

9.5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal verkoper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na melding daarvan herstellen.

9.6. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de consument.

9.7. Gebreken bij een deel van het geleverde geven consument niet het recht tot afkeuring, weigering of ontbinding van de gehele bestelling noch tot enigerlei schadevergoeding.

Artikel 10. Geschillen

10.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

10.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11. Vindplaats en wijziging voorwaarden11.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel dd 27-09-2017 onder nummer 24428257.

11.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met verkoper.

11.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.